Norsk tegnspråk 1 | 1.-13. trinn

Etter- og vidareutdanning

Norsk tegnspråk består av to emner som fokuserer på å gi fordypning i undervisning i og på norsk tegnspråk, med vekt på de særskilte kravene til didaktisk kompetanse for lærere som underviser elever som har norsk tegnspråk i grunn- og videregående skole (1.-13. trinn).

Tilbudet er et samarbeid mellom fagmiljøene for tegnspråk og tolking ved HVL, NTNU og OsloMet. Studiet er et kombinert nett- og samlingsbasert tilbud, med inntil tre samlinger pr semester. Høstens samlinger vil foregå ved HVL og vårens samlinger vil foregå ved OsloMet. Studiet har også variert digital undervisning, oppfølging og egenaktivitet mellom samlingene.

I løpet av studiet skal studentene tilegne seg inngående kunnskap for å observere, forstå, analysere, vurdere og utvikle undervisning i og på tegnspråk, samt å utvikle kompetanse i ulike og aktuelle arbeids- og læringsformer i tegnspråkfaget og andre fag som undervises på tegnspråk. Studiet tilbys til lærere som er selvstendige språkbrukere i norsk tegnspråk, og tilbudet differensieres gjennom øvingsoppgaver og arbeidskrav som er tilpasset de trinn som studentene til daglig jobber med.

I emne 1 vil studentene få inngående kunnskap om norsk tegnspråks plass og status i samfunnet, både sett i lys av språkets rolle i skole- og organisasjonshistorie, døves kultur og språkvitenskapelig anerkjennelse av norsk tegnspråk som fullverdig språk, og frem til faget Norsk tegnspråk sin plass og situasjon i dagens skole.

I emne 2 får studentene erfaring med analyse av- og arbeid med læreplaner for elever med tegnspråk og kunnskapsløftet LK20 generelt. Studentene tilegner seg kunnskap om grunnleggende ferdigheter i tegnspråk, om fagets kjerneelementer og om tverrfaglige temaer. Studentene vil arbeide med å se sammenheng mellom læreplaner, tilgang til språkmiljø, sosial læring og inkluderende læringsmiljø. De får kjennskap til progresjon, kjennetegn på måloppnåelse, vurdering, vurderingsordninger, samt utfordringer ved vurdering av elever med tegnspråk. Studentene tilegner seg kunnskap om arbeidsmåter i faget, og om multimodal meningsdanning i interaksjon for å analysere og forstå tegnspråklig undervisningspraksis på ulike skolearenaer. Studentene opparbeider ferdigheter i å planlegge og gjennomføre undervisning i og på norsk tegnspråk med bruk av relevante digitale verktøy og arbeidsmåter, samt ferdigheter til å kritisk vurdere muligheter og begrensninger ved synkron nettundervisning i og på tegnspråk.

Vurderingsformer:

  • Emne 1 avsluttes med eksamen i slutten av høstsemesteret.
  • Emne 2 avsluttes med eksamen i slutten av vårsemesteret.