Workshopaktiviteter som metode i musikkfagene

Arbeider du med musikk, drama eller kunst og håndverk i barnehage, skule, kulturskule og kulturlivet elles? Denne videreutdanninga tar for seg leiing og organisering av musikkaktivitetar i workshopformat for å fremme kreative og estetiske læreprosessar.

Sentralt i emnet står praktisk arbeid og refleksjon knytt til musikalske tema som til dømes rytmikk, improvisasjon, gehørarrangering, samspel og komponering. Kunnskap om korleis ein kan legge til rette for slike aktivitetar i grupper med ulike typar deltakarar vil vera del av emnet.

Du finn meir informasjon i emneplanen.

Målgruppe

Kulturskulelærarar, lærarar i grunnskulen, frilansarar og aktørar i det frivillige musikklivet.

Samlingsdatoar hausten 2021

  • 20.–22. september
  • 15.–17. november

Vil du studere vidare?

Dette er eit av seks frittståande emne som Institutt for kunstfag ved HVL tilbyr. 

Emna er samlings- og nettbaserte og kan takast på deltid. Det er mogleg å ta inntil 15 studiepoeng per semester. Nokre av emna blir tilbudt på Stord og andre i Sogndal, og det kan la seg gjere å kombinere emne frå begge stader.

Udir tilbyr stipendordning eller vikarordning i samband med vidareutdanninger på 30 studiepoeng. Lærarar som arbeider i grunnskule og vidaregåande opplæring, lærarar som underviser vaksne på desse nivåa og lærarar i kulturskuler kan søkje om desse ordningene frå Udir. Alle søknadar må godkjennast av arbeidsgivar for å bli vurdert.