Ny storsatsing på studententreprenørskap på Vestlandet

HVL, NHH og UiB har etablert et samarbeid for å gi studentene på Vestlandet et innovasjonsløft.

Samarbeidet skal legge bedre til rette for innovasjon som en del av utdanningen og skape møteplasser som legger til rette for studententreprenørskap. Satsingen har fått navnet Bergen Entrepreneurship Academy (BEA).

Målet med BEA er å utvikle utdanningstilbudet innenfor innovasjon på tvers av de tre institusjonene og legge til rette for studententreprenørskap, og på denne måten styrke studietilbudet på Vestlandet innen dette området. Man ønsker å løfte fram utdanning som den ideelle arena for tverrfaglig studentsamarbeid og samarbeid med eksterne, for å skape bærekraftige løsninger for framtiden.

Satsingen skal foregå i tett samarbeid med studentene ved de tre lærestedene og arbeids- og næringsliv.

Målsetninger for BEA

BEA har følgende målsetninger:

  • Utvikle og synliggjøre utdanningstilbud og andre relevante innovasjons- og entreprenørskapsaktiviteter. Nettsiden for BEA skal bidra til synliggjøringen.
  • De tre institusjonene ønsker på sikt å utvikle nye utdanningstilbud innen innovasjon og entreprenørskap.
  • På sikt er det en ambisjon å legge til rette for økt mobilitet mellom institusjonene, slik at studentene fritt kan velge å ta kurs og emner innen innovasjon og entreprenørskap ved de tre institusjonene.
  • Etablere en årlig studententreprenørskapskonferanse.

Organisering

BEA er organisert som et prosjekt med en felles overbygning og en styringsgruppe. Tom Hiis Bergh, innovasjonsrådgiver ved HVL, er prosjektleder.

Medlemmer i styringsgruppen:

  • Gro Anita Fonnes Flaten, prorektor for forsking, HVL
  • Jens Kristian Fosse, dekan ved Fakultet for ingeniør- og naturfag, HVL
  • Therese Sverdrup, prorektor for nyskaping og utviklingsarbeid, NHH
  • Kjetil Sudmann Larssen, seksjonsleder, Seksjon for utdanningskvalitet, NHH
  • Robert Bjerknes, viserektor for tverrfaglig virksomhet og store satsninger, UiB
  • Benedicte Løseth, direktør Forsknings- og innovasjonsavdelingen, UiB

Det er videre etablert en arbeidsgruppe som skal bidra til å utvikle den felles overbygningen for BEA, og utvikle utdanningstilbud innen innovasjon og entreprenørskap. I tillegg er det opprettet en programkomité og en teknisk arrangementskomité, som har ansvar den årlige studententreprenørskapskonferansen.

Medlemmer i arbeidsgruppe, programkomité og teknisk arrangementskomite

Årlig studententreprenørskapskonferanse

Som en del av arbeidet med Bergen Entreprenurship Academy, etableres det en årlig studententreprenørskapskonferanse. Konferansen skal gi faglig inspirasjon og synliggjøre arbeidet med innovasjon og entreprenørskap ved HVL, NHH og UiB.

Dato for den første konferansen er 27. oktober 2020. På grunn av Covid-19-situasjonen blir denne i år digital, og her vil BEA offisielt lanseres.

Årets konferanse blir i form av en panelsamtale, der deltakere er rektorene ved HVL, NHH og UiB, studentgründere fra de tre institusjonene, minister for forskning og høyere utdanning Henrik Asheim, ordfører i Bergen med flere.  

– Gjennom Bergen Entrepreneurship Academy vil vi synliggjøre tilbudet som allerede finnes innen innovasjon og entreprenørskap for de rundt 40 000 studentene ved HVL, NHH og UiB, sier Gro Anita Fonnes Flaten. Vi ønsker også å videreutvikle utdanningstilbudet innen dette området sammen og ved hver av institusjonene.

– I tillegg blir det viktig å legge til rette for studententreprenørskap ved blant annet å videreutvikle Fabrikken ved HVL, og skape nye møteplasser som den årlige studententreprenørskapskonferansen som etableres i høst. Ved at de tre utdanningsinstitusjonene nå samler kreftene, håper vi å bli et kraftfullt studentinnovasjons- og entreprenørskapsmiljø på Vestlandet, som vil bidra med kandidater som har kunnskap og ferdigheter som kan bidra til omstilling og det grønne skiftet i årene som kommer, sier Flaten.