Senter for omsorgsforskning, vest

Vi forskar på vilkår og utvikling av velferdstenester, med fokus på den kommunale helse- og omsorgsektoren. Forskinga vår gir kunnskap om og for tenestene i eit samanliknande perspektiv, både lokalt og internasjonalt. Vi er eit tverrfagleg forskingssenter, med særleg kompetanse på samfunnsvitskapeleg tilnærming.

Våre forskingssatsingar:

Samanlignande omsorgstenesteforskning 

Samanlignande tenesteforsking studerer velferdsstaten sine tenester i eit komparativtog tverrfagleg perspektiv. Materielle, økonomiske, organisatoriske, politiske og kulturelle forhold og konsekvensar blir studert på tvers av kommunar, sektorar og landegrenser.

Innovasjon i offentleg sektor

Innovasjon i offentleg sektor har eit tverrfagleg og tverrsektorielt siktemål, og søkelys på korleis nye eller endra praksiser blir skapt, institusjonalisert, spredt, omforma eller avvist. 

Filosofi og grunnlagstekning

Korleis trer omsorg fram og korleis blir den erfart? Kva rammevilkår og spillerom får omsorg inna pleie- og omsorgsinstitusjonane i dag?

sofv-banner.jpg

Aktuelt

Technology for home-dwelling people with dementia during COVID19

In response to the COVID-19 pandemic, healthcare personnel were redirected from dementia teams and homecare services. In this study, we present a real-time snapshot of access to assistive technology for home-dwelling people with dementia before and during the COVID-19 pandemic.

Midlar frå NFR til forsking på pasientoverføring

Professor Frode Fadnes Jacobsen fekk tildelt over 15 millionar frå Forskingsrådet for å forske på pasientoverføring frå sjukeheim til aktuttmottak. - Vi veit at ein slik overføring er ein stor belastning både fysisk og psykisk for sårbare eldre, og kan forverre tilstanden deira, seier Fadnes Jacobsen .

Nyheitsarkiv

Følg oss på Facebook