Høgskulelektor

Brit Marie Follevåg

Arbeids- og kompetanseområde

Frå 2006 jobba eg som lærar ved bachelor utdanning i vernepleie. Sidan 2008 har eg fortsett som høgskulelektor ved same avdeling. Eg er fødd og oppvaksen i Sunnfjord. Busett i Sogndal sidan 1984
Undervising og rettleiing
Kommunikasjon og relasjon
Sosialt nettverk
Veiledning og refleksjon
Miljøterapi
Rehabilitering og førebyggande helsearbeid
Samarbeid
Etikk
Helsefag
Rusproblematikk
Psykiatri
Bachelor rettleiing
Forskings- og interessefelt
Samarbeid for å sikre individuelle og kvalitative tenester til personar med psykiske vanskar og rusproblem. Systemperspektiv for å sikre samordna, koordinerte og heilskaplege tenester. Veiledning inngår i denne interessa som eit verkty for kvalitetsforbetring (både organisatorisk læring og utvikling, og individuell læring og utvikling).
Forskingsarbeid
I 20013-2105 Forskingssirkel: Miljøterapi i rusbehandling
Utdanning
2008 Master i Organisasjon og leiing
2012 Vitskapsteori ved HIV
1992-93 Systemisk tenking og familieforståing v/Diakonhjemmets Høyskolesenter Høgskulen i Sogn og Fjordane
1994-1996 Vidareutdanning psykiatrisk sjukepleie v/ Høgskulen i Sogn
1984-1987 Sogn og Fjordane sjukepleierhøgskule
Pedagogisk kompetanse: godkjent veiledar (1993)
Arbeidserfaring
2008- Høgskulelektor HiSF, ASF
2006-2008 Høgskulelærar HiSF, ASF
Som tilsett ved HiSF i 100 % stilling, har eg hatt ulike funksjonar og oppgåver.
I perioden 2008-2010: Internasjonal koordinator ASF
Frå 2008-2009 2012-2013: Programansvarleg for vidareutdanningane 2009-2012: Studieleiar for vidareutdanningar 50% stilling.
Før tilsetting ved HiSF og i tida som høgskulelektor har eg kontinuerleg undervising, kurs og rettleiing til eksterne organisasjonar. I hovudsak er tema organisasjonsutvikling, rus, psykiatri, kommunikasjon og veiledning. Eg er deltakar i nasjonalt(rus) og fylkeslokalt nettverk (Rus og psykisk helse og Rettleiing)
2004-2006 Psykiatrisk sjukepleiar, Leikanger kommune
2002-2004 Veiledningsoppdrag Voksne For barn, Kompetanseutvikling KS «Flink med Folk»
2000-2002 Avdelingsleiar Sjukeheim, Sogndal kommune
1999-2000 Psykiatrisk sjukepleiar Indre Sogn Psykiatrisenter, Vaksen psykiatrisk poliklinikk
1989-1999 Miljøterapeaut, Koordinator/Konsulent Psykiatritenesta, Sogndal Kommune
1987-1989 Sosialkurator Sogndal sosialkontor
Sidan 2002 har eg vore engasjert som meklar i Konfliktrådet, Justis- og Beredskapsdepartementet.