Stipendiat

Kjell Einar Barsnes

Arbeids- og kompetanseområde

Eg vart i juni 2019 tilsett som stipendiat ved HVL. Ph.d.-prosjektet er del av "Challenges of Participation" (CHAPAR), eit større forskingsprosjekt om kva som kan fremja eller hindra deltaking i helse- og velferdstenester. Ph.d.-prosjektet utforskar sosiomaterielle perspektiv på deltaking i NAV. Spørmåla er korleis materielle kontekstar påverkar relasjonar, og korleis ting kan gje høve til medverknad i sak med arbeids- og velferdsforvaltninga.

Arbeidstittelen er "Sosiomaterielle vilkår for tenesteyting og deltaking i NAV," basert på ei prosjektskildring av Tone Jørgensen, Lillian Bruland Selseng og Sissel Seim. Dei er også rettleiarar.

Eg studerte sosialantropologi ved NTNU og UiO. Del av fagseksjon for sosialt arbeid.

Underviser i

SAB120: Sosial arbeid som fag og profesjon. (Vitskapsteori og metode i sosialt arbeid)
SAB130: Grunnlagskunnskap i sosialt arbeid
BSV5-300: Bacheloroppgåve

Forskar på

Sosiomaterialitet er eit omgrep som femnar om dei fleirtydige og samanvevde felta av menneske, ting, omgjevnadar og omstende. Rusoppfølging er tenester som kjem til uttrykk gjennom studien, der brukarar og tilsette får snakka om sine opplevingar, erfaringar og meiningar. Måla er å fortelja om medverknad og relasjonar med desse utgangspunkta.

Bakgrunn

Ph.d.-prosjektet er ein sjølvstendig del av forskingsprosjektet «Challenges of participation when service users’ autonomy is restricted in health and welfare services” (CHAPAR). Ein premiss er at det er naudsynt med meir kunnskap om korleis sosiomaterielle vilkår for deltaking er for menneske med rusutfordringar og samansette behov. NAV er ein stor og viktig institusjon der brukarmedverknad er sentralt, og fungerer difor som eit utgangspunkt i studien.

 

Om prosjektet

Prosjektet (2019-2023) nyttar kvalitative metodar for å svara på to forskingsspørsmål:

Korleis påverkar den sosiomaterielle strukturen i NAV brukarmedverknad for menneske med rusutfordringar?

Korleis påverkar den sosiomaterielle strukturen i NAV relasjonar mellom tilsette og brukarar?

 

 

Prosjektet sine mål:
 

  • Å skapa kunnskap om styrkar og veikskapar ved deltakingspraksisar i helse- og velferdstenester
  • Analysera empiri og utvikla teori gjennom datamateriale frå to NAV-kontor
  • Fremja samarbeid og kommunikasjon gjennom artiklar og anna formidling

Forskargrupper