Politiattest

I studieprogram der studenter kan komme i kontakt med mindreårige eller andre sårbare grupper som del av praksis eller klinisk undervisning, kreves det at studenter legger frem politiattest.

Hvem må levere politiattest

Hvis du har fått plass på et studium som krever politiattest, vil du få beskjed om det i tilbudsbrevet. Se liste over hvilke studium som har krav om politiattest nederst på denne siden. 

Studenter som ikke leverer politiattest kan ikke delta i praksis ved studieprogrammet, og risikerer dermed forsinkelse i studieløpet og eventuelt tap av studierett.

Krav om politiattest er hjemlet i kapittel 6 i forskrift om opptak til høyere utdanning.

Det følger av uhl. § 4-9 første ledd at i studier der studenten kan komme i kontakt med mindreårige som del av klinisk undervisning eller praksistudier, kan det kreves at studentene legger fram politiattest jf. politiregisterloven § 39 første ledd (barneomsorgsattest). 

Det følger av uhl. § 4-9 annet ledd at dersom det er gitt særlige regler om politiattest for bestemte typer yrkesutøving, gjelder disse tilsvarende for studenter som deltar i praksisstudier eller klinisk undervisning (f.eks. Barnevernloven, Helsepersonell-loven og Opplæringsloven). Her gjør vi spesielt oppmerksom på at ved opptak til studier hvor det er mulighet for at studenter vil gjennomføre minst én praksisperiode i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, må studenter levere politiattest som beskrevet i helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4

Politiattest må leveres ved studiestart

Hvis du ikke har merknader på politiattesten din skal den leveres ved studiestart.

Politiattesten skal ved levering til HVL ikke være eldre enn tre måneder.

Hvis du har fått tilbud om studieplass mindre enn fjorten dager før studiestart (eller etter studiestart), er fristen for å levere politiattest senest tre uker etter at du fikk tilbud om plass.

Politiattesten kan leveres i servicetorget eller ved fremmøteregistrering. Den kan også sendes til: Høgskulen på Vestlandet, Opptakskontoret, Postboks 7030, 5020 Bergen.

Slik søker du om politiattest

Du søker om politiattest elektronisk på politiet sine nettsider.

 1. Velg kategorien «Studenter».
 2. Velg formål «Opptak - generell» eller «Opptak – kommunale helse- og omsorgstjenester». Hvilken kategori du skal velge går fram av tilbudsbrevet du har fått. Du finner tilbudsbrevet i nettsøknaden din på Samordna Opptak under «Meldinger», og «Svar i hovedopptaket 2018». Selve tilbudsbrevet ligger som pdf-vedlegg nederst i meldingen. Har du søkt lokalt opptak bruker du e-posten du mottok fra oss, som heter «Svar på lokalt opptak 2018».
 3. Legg ved kopi av tilbudsbrevet som bekreftelse på formål.

Saksbehandlingstiden varierer og det kan ta inntil 6-7 uker å få en politiattest. Noen studieprogram har praksis tidlig i første semester. Du bør derfor bestille politiattesten i god tid.

Hva sjekker politiet?

Politiet sjekker dine oppføringer i politiregisteret. Det vil si at de sjekker om du har merknader som er relevante i forhold til det studiet du skal gå på. Det er kun relevante merknader som vil fremkomme på politiattesten.

Politiattesten du må levere er omtalt i § 39 (1) i politiregisterloven og viser til eventuelle merknader om:

 • Siktelse, tiltale, vedtatt forelegg eller dom for overtredelse av straffeloven 1902 §§ 162, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 199, § 200 annet ledd, § 201 første ledd bokstav c, §§ 201a, 203, 204a, 219, 224, § 229 annet og tredje straffalternativ, §§ 231, 233 og 268 jf. 267.

 • Siktelse, tiltale, vedtatt forelegg eller dom for overtredelse av straffeloven 2005 §§ 231, 232, 257, 258, 274, 275, 282, 283, 291, 293, 294, 295, 296, 299, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 309, 310, 311, 312, 314, 327 og 328.   

Merknader som blir slettet fra barneomsorgsattesten etter et bestemt tidsrom:

Normalt står merknaden på politiattesten i 3 år. Ved ubetinget fengselsstraff på mer enn 6 måneder, står merknaden i 10 år fra løslatelsestidspunktet, jf. politiregisterloven § 40. 

 • Overtredelse av straffeloven 1902 §§ 162, 203, 219, 224, § 229 annet og tredje straffalternativ, §§ 231 og 268 jf. 267.
 • Overtredelse av straffeloven 2005 §§ 231, 232, 257, 258, 274, 282, 283, 309, 327 og 328.

Merknader som ikke blir slettet og som anmerkes jf. politiregisterloven § 41 nr. 1, med visse unntak:

 • Overtredelse av straffeloven 1902 §§ 192, 193, 194, 195, 196, 197, 199, § 200 annet ledd, § 201 første ledd bokstav c, §§ 201a, 204a og 233.
 • Overtredelse av straffeloven 2005 §§ 275, 291, 293, 294, 295, 296, 299, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 310, 311, 312 og 314. 

Har du slike lovbrudd som anmerkes etter politiregisterloven § 41 nr. 1 på politiattesten, er du utelukket fra å yte helse- og omsorgstjenester til barn eller personer med utviklingshemming jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4a.

Har du merknader på politiattesten?

Hvis du har merknader på politiattesten din, må du sende attesten din til oss senest tre uker etter at du har mottatt tilbud om studieplass. Klagenemnda ved HVL vil behandle saken din, og ta stilling til om kan få gjennomføre praksis og klinisk undervisning på studiet.

Klagenemnda vurderer om hensynet til pasienter, brukere, barnehagebarn, elever eller andre skal føre til at studenten skal utestenges fra klinisk undervisning eller praksisstudier. Vurderingen gjøres med bakgrunn i forholdende ved den kliniske undervisningen og praksisstudiene ved den aktuelle utdanningen, og opplysningene om de forhold som ligger til grunn for politiattesten.

Politiattest med merknad sendes til: Høgskulen på Vestlandet, opptakskontoret, postboks 7030, 5020 Bergen.

Retningslinjer for behandling av politiattestsaker ved HVL

Studier med krav om politiattest

Bachelorutdanning

 • Barnehagelærer
 • Barnevern
 • Community Music
 • Ergoterapi
 • Faglærer i drama og anvendt teater
 • Faglærer i kroppsøving og idrettsfag
 • Faglærer i musikk
 • Folkehelsearbeid med vekt på fysisk aktivitet og kosthold
 • Friluftsliv
 • Fysioterapi
 • Idrett, fysisk aktivitet og helse
 • Idrett og kroppsøving
 • Radiograf
 • Sosialt arbeid
 • Sosiologi
 • Sykepleie
 • Tegnspråk og tolking
 • Vernepleie

Masterutdanning

 • Barnehagekunnskap
 • Barne- og ungdomslitteratur
 • Fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljø
 • Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn og 5.-10. trinn
 • Jordmor
 • Klinisk fysioterapi
 • Klinisk sykepleie med fordypning i anestesi, barnesykepleie, diabetes, helsesøster, intensiv, kardiologi eller operasjon
 • Musikkpedagogikk
 • Psykisk helse og rusarbeid
 • Samfunnsfagsdidaktikk
 • Spesialpedagogikk
 • Undervisningsvitenskap

Videreutdanning og årsstudier

 • Engelsk årsstudium (for lærere)
 • Global knowledge
 • Idrett årsstudium
 • Personlig trener
 • Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)
 • Psykisk helsearbeid
 • Spesialpedagogikk (videreutdanning)