Å skape bærekraftige barnehager – perspektiver, muligheter og utfordringer

29.-30. september. Pre- konferansen for Phd-studenter 28. september

Kjære konferansedeltakere

På grunn av omfattende nasjonale smitteverntiltak som trolig vil gjelde langt utover høsten, har arrangementskomiteen begynt arbeidet med å finne alternative løsninger for gjennomføring.
Vårt mål er å gjennomføre konferansen som planlagt, men med justeringer utfra situasjonen vi nå befinner oss i.

Som følge av dette utsettes frist for abstraktinnlevering til 1. juni 2020, og tilbakemelding på abstrakt til 22. juni 2020.

Vi vurderer fortløpende andre tiltak som er ramset opp nedunder, og oppdaterer igangsatt tiltak på denne nettsiden.

 1. Gjennomføre arrangementet på digital plattform 
 2. Justere programstruktur og tidsramme for arrangement, tilpasset digital plattform
 3. Komprimere programinnlegg. Det vil innebære kortere presentasjoner fra keynotes, og for de som har levert abstrakt til parallellsesjonene
 4. Redusere eller fjerne deltakeravgiften helt

Mvh,
Arrangementskomiteen 

Norsk barnehageforskningskonferanse 2020

Barn og barnehagesektoren har mye å bidra med når vi skal skape bærekraftige fremtider. Tiden vi lever i gir mange utfordringer og nye dilemma i pedagogisk praksis. Konferansens overordnede tema er å skape bærekraftige barnehager. Vi ønsker velkomne presentasjoner av forskningsbidrag som gir nye perspektiver, viser utfordringer og muligheter. Målet med konferansen er å dele og videreutvikle ny kunnskap og bidra til dialog og nye grep som på kort og lang sikt vil bedre barns vilkår. Barnehagen har en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for mer bærekraftige samfunn. FNs agenda for bærekraftige fremtider (Agenda 2030) og FNs barnekonvensjon, som gir barn rett til å medvirke i eget liv er et viktig normativt utgangspunkt for konferansen.

Vi inviterer forskere og samarbeidspartnere til å presentere nye kunnskapsbidrag innenfor dette tema. Det blir anledning til å presentere og drøfte hva som er verdi- og kunnskapsgrunnlaget for barnehagen i vår tid. Hvilke fortellinger finnes om den bærekraftige barnehagen? Hvordan arbeider barnehagen i dag for å skape de gode praksisene? Hvilke eksempler finner barnehageforskningen på gode, inkluderende og rettferdige barnehager? Hva vet vi i dag om barnehagenes bidrag til å fremme demokrati, mangfold og gjensidig respekt, likestilling, bærekraftig utvikling, livsmestring og helse? Hvilken forskning trenger vi? Hvordan overkommer forskeren utfordringer i sin forskningspraksis? Hva innebærer det å være en forskende barnehagelærer? Og hvor ligger forskningsfronten, selve kunnskapsgrunnlaget for å kunne utvikle barnehagen? Hva kan vi lære av historien, av andre land, kulturer, landskaper og filosofier? Hva kjennetegner dagens barndom i norske barnehager? Hvordan skape pedagogikk for barn som vokser opp i dag? Hva innebærer ansvaret som hviler hos forskere, barnehageeiere og policyutviklere for å skape en barnehage med verdier i tråd med ansvar for natur, overlevelse, kulturarv, motstandsdyktighet, glede og barnas fremtid? Dette er de innledende spørsmålene vi stiller, dere som vurderer å delta kan ha flere aktuelle spørsmål og kan bidra med noen svar.

Nøkkeltema for konferansen er: 

 1. Bærekraftige praksiser i barnehagen
 2. Lek, læring, omsorg og danning
 3. Forskningsdesign og metodologi
 4. Pedagogisk filosofi og teori
 5. Barnehagelæreren som forsker - partnerskap
 6. Barn som utforskere
 7. Barnehagelærerutdanning
 8. Krise – håp
 9. Livsmestring - helse
 10. Vilkår, rammeverk og policy
 11. Lokale og globale samtaler og hendelser
 12. Lederskap og samarbeid
 13. Teknologi og økonomi

Husk å merke abstraktet med 1 eller 2 nøkkeltema.