BARNkunne – Senter for barnehageforskning

Barnehageforskning for en mer rettferdig og bærekraftig fremtid for barna våre.

BARNkunne [KINDknow] er et forskningssenter for barnehagerelevant forskning ved Høgskulen på Vestlandet finansiert av Norges Forskningsråd. Senteret videreutvikler et integrert forskningsområde som studerer innholdet, aktiviteten, samt praksisvilkårene for barnehager og barnehagelærerutdanning.

Vi samler ny kunnskap, designer, utforsker og iverksetter aktiviteter som har til hensikt å styrke kvaliteten i norske barnehager. Hovedmålet er å bidra til ny kunnskap og ny praksis på underforskede områder tilknyttet lokale og globale mål for utdanning for sosial og kulturell rettferdighet og bærekraftige framtider. Dette betyr at vi iverksetter aktiviteter på senteret som kan utforske og endre praksiser.

Nasjonalt og internasjonalt samarbeid

BARNkunne ble etablert som forskningssenteret med støtte fra Forskningsrådet i 2018 og har siden blitt etablert som etablert et aktivt senter for barnehageforskning. Dette har skjedd i tett samarbeid med partnere ved UiT-Norges arktiske universitet, Universitetet i Stavanger og med kommuner i Norge. Vi samarbeider tett med partnere og miljøer internasjonalt i de Norden, samt i flere land i Europa, samt Australia og Kina. Vi vektlegger at våre prosjekter skal være praksisnære, ta hensyn til nåtidige samfunnsutfordringer, samt ha en bærekraftsprofil. Vi utvikler kompetanse på visuell og multimodal kommunikasjon for å imøtekomme og overkomme språkbarrierer i samarbeid og formidling.

I 2021 samler senteret 14 stipendiater, 2 postdoktor stillinger og en rekke aktive seniorforskere. Vi rekrutterer nye forskere, konsoliderer barnehageforskningsmiljøer på en nylig fusjonert institusjon (HVL) og styrker forbindelser mellom partnerne. Forskere ved BARNkunne deltar aktivt inn i HVLs doktorgradsprogram `Danning og didaktiske praksiser´. BARNkunne samarbeider med Filiorum ved UiS om årlige barnehagekonferanser og om konferanser for ph.d-studenter. Fra 2021 samarbeider BARNkunne med UiS og OsloMet om å videreutvikle og drifte Tidsskrift for Nordisk Barnehageforskning. 

For å styrke forskningen har BARNkunne knyttet til seg meritterte internasjonale forskere (professor II og gjesteforskere). Sentralt i arbeidet har vært å skape et tett og stimulerende forskningsmiljø på tvers av store geografiske avstander, mye ved hjelp av digitalisering.

Publikasjoner

Senteret driver både kvalitativ, kvantitativ, deltakende og undersøkende forskning. Fra august 2018 til oktober 2020 har forskerne i BARNkunne publisert 31 vitenskapelige artikler, 26 fagfellevurderte kapitler i vitenskapelige bøker, 2 monografier, 2 artikkelsamlinger, har publisert 16 korte artikler rettet mot profesjonen og vært i media 15 ganger.

Forskningsområder og arbeidspakker

Senteret ble etablert med 11 team som er organisert som mindre og litt større tette grupper, og noen av dem er videre integrert i større forskergrupper. Teamene samler seg i følgende hovedområder:

1) Danning og didaktiske praksiser

2) Lek og utforskning

3) Bærekraft

4) Ledelse, mangfold og kunnskapsutvikling

Tidsskriftet Nordisk BarnehageForskning er tilbake!

- Et nordisk tidsskrift som samler forskning fra barnehagefeltet, er unikt og viktig for å holde levende en dialog og en dokumentasjon av sentrale bidrag fra nordiske barnehageforskningsmiljøer, sier Elin Eriksen Ødegaard, senterleder i BARNkunne. BARNkunne - Senter for barnehageforskning ved Høgskulen på Vestlandet HVL har sammen med Filiorum - Senter for barnehageforskning ved UiS tatt over det redaksjonelle og administrative ansvaret for tidsskiftet, som utgis av Cappelen Damm. Følg med på nettsidene

Barnehagepionerene - Historiske perspektiver 

Her kan du besøke sidene til barnehagepionerene, som er et prosjekt som studerer og dokumenterer norsk profesjonshistorie fra vår nære fortid, fra ca. 1936 og fram til i dag.