Styremøte 02/2018

7. -8. mars, HVL Campus Førde (Møterom: Nygaard, Svanehaugvn. 1, 6812 Førde)

Styremøtet finn stad onsdag 7. mars 17:30-19:00 og torsdag 8. mars 09:00-14:00.

Det vert arrangert styreseminar onsdag 7. mars (10:30-17:00).

Protokoll frå styremøte 02/18

Komplett innkalling til styremøte 02/18

Program for styreseminar "Forsking ved HVL"

Saksliste til styremøte 02/18
Vedtakssaker
SaksnrSakstypeSak
11/18 (B) Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll
12/18 (S) Årsregnskapet for 2017
13/18 (S) Årsrapport 2017-2018
14/18 (S) Revidert budsjett 2018

15/18

(B)

Administrativ organisering ved HVL
Vedlegg 3

16/18 (B) Rekruttering til administrative leiarstillingar ved Høgskulen på Vestlandet
17/18 (B) Ledelsessystem for informasjonssikkerhet
18/18 (O) Retningslinjer for sidegjeremål i HVL
19/18 (S) Forskingsmelding HVL
20/18 (O) Årsmelding for Forskingsetisk utval 2017
21/18 (B) Oppstart av prosess for å undertegne Magna Charta Universitatum
22/18 (O) Årsrapport 2017 for Klagenemnda ved Høgskolen på Vestlandet
23/18 (O) Årsrapport frå Læringsmiljøutvalet ved HVL 2017
24/18 (O) Studiebarometeret 2017 - Resultat for HVL
25/18 (B) Oppnemning av studentrepresentant - skikkavurderingsnemnda ved HVL
26/18 (O) Campusutvikling HVL - løypemelding nybygg Haugesund
27/18 (O) Campusutvikling HVL - status nybygg Sogndal og Bergen
Orienteringssaker
O-2/18 (O) Orienteringar frå rektor - styremøte 02/18
O-2/18-1   Referat frå IDF-møte 
O-2/18-2   Årshjul
O-2/18-3   Prosjekt universitetsambisjon
O-2/18-4   Følgeevaluering
O-2/18-5   Enhet for utvikling av undervisning og læring
Eventuelt 

Styrestraum

Opptak frå møtet er ikkje lenger tilgjengeleg