Veilederutdanning for praksislærere

Etter- og vidareutdanning, høsten 2020

Studiet imøtekommer kravet til praksislærers veiledningskompetanse jmf. Nasjonale retningslinjer for barnehagelæreutdanning. Studentene vil utfordres til å reflektere kritisk og selvstendig. I løpet av studiet vil studenten utforske ulike pedagogiske tilnærminger av veiledning som Refleksjon over handling, Systemisk veiledning og Gestaltveiledning og vurdering i et sosiokulturelt perspektiv.

Studiet har et omfang på 30 studiepoeng, hvor Innføring i veiledning (15 sp.) tilbys høsten og Barnehagelærer som lærerutdanner, veileder og vurderer (15 sp) tilbys i vårsemesteret. Det er 3 samlinger à to dager pr. semester med samlingssted campus Bergen

Studiet er et tilbud innen Utdanningsdirektoratet (Udir) sin satsing Kompetanse for framtidens barnehage. Du kan søke om tilretteleggingsmidler gjennom Udir.