INN518 Kommersialisering og finansiering av teknologi og innovasjoner

Emneplan for studieåret 2019/2020

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL våren 2020. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhold og oppbygning

Emnet skal gi tverrfaglig og helhetlig kunnskap om kommersialisering og finansiering av innovasjoner. Emnet består av tre deler: 1) bedriftsøkonomi og finans, 2) markedsføring, 3) forretningsmodeller og innovasjonsmetodikk.

I del 1) lærer studentene noen grunnleggende økonomiske begreper, metoder og tankesett. De får i tillegg innsikt i problemstillinger og metoder knyttet til investering, finansiering og finansielle spørsmål av særlig interesse for nystartede bedrifter Studentene skal også få forståelse for funksjonen til og prosessen for venture-finansiering, og gjøres i stand til å gjennomføre finansiell analyse og verdivurdering, både fra et investor- og entreprenørperspektiv.

I del 2) får studentene grunnleggende kunnskap om forbrukere (Business-to-Consumer, B2C) og industrielle kunder (Business-to-Business, B2B), med fokus på kjøpsatferd og beslutningsprosesser med konsekvenser for markedsføringsstrategier i både B2C og B2B nasjonalt og internasjonalt.

I del 3) gis det innføring i forretningsmodeller med fokus på forståelse og bruk av ulike verktøy for utvikling av forretningsmodeller. Det gis også innføring i Design-Thinking, som er en brukerorientert og prototype-drevet innovasjonsmetodikk, for utvikling av teknologi, nye produkter og forretningsmodeller. Metodikken er grunnleggende tverrfaglig, og kobler kunnskap om brukere/kunder, teknologi og økonomi i et effektivt og virkningsfullt problemløsningsverktøy.

Det blir lagt stor vekt på oppdatert kunnskap og praktisk anvendelse og det inviteres inn gjesteforelesere fra teknologibedrifter, investormiljø og ingeniørfag for å fortelle om erfaringer med og strategier for kommersialisering og finansiering av teknologi og innovasjoner.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten...

 • har bred kunnskap om markedsføring av innovasjoner i forbrukermarkedet og Business-to-Business (B2B) markedet
 • har avansert kunnskap om forretningsmodeller for innovasjoner og ulike verktøy for utvikling av forretningsmodeller
 • har innsikt i Design Thinking innovasjonsmetodikk
 • har kunnskap om fundamentale økonomiske og finansielle konsepter, metoder og terminologi
 • har kunnskap om hvordan nystartede bedrifter kan finansieres

Ferdigheter

Studenten...

 • kan identifisere relevante markedsføringsstrategier rettet mot forbrukermarkedet og Business-to-Business (B2B) markedet
 • kan kritisk vurdere eksisterende forretningsmodeller
 • kan anvende ulike verktøy for utvikling av forretningsmodeller
 • kan gjennomføre grunnleggende finansielle analyser, basert på regnskapsinformasjon og andre data 
 • kan strategisk vurdere alternative finansieringsformer for innovasjoner

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan analysere og gjøre selvstendige vurderinger for strategiske valg knyttet til kommersialisering og finansiering av teknologi og innovasjoner
 • har kunnskap om ulike brukere/kunder og kjøpsatferd og kan utarbeide relevante markedsføringsstrategier
 • har tverrfaglig forståelse for kommersialisering og finansiering av teknologi og innovasjoner og kan anvende relevante verktøy og metodikker i en kommersialiseringsprosess

Krav til forkunnskaper

Studiets opptakskrav

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen omfatter en kombinasjon av forelesninger, gjesteforelesninger (teknologibedrifter, investormiljø og ingeniørfag), tverrfaglig gruppearbeid, studentaktive seminarer, praktiske øvelser og studentpresentasjoner.  Studentene er forventet å være aktive i undervisningen og spesielt på seminarene, gjennom å stille spørsmål, presentere deler av pensum, delta i gruppe og plenumsdiskusjoner og vise evne til kritisk refleksjon over fagstoffet. Studenter skal arbeide i grupper med konkrete oppgaver knyttet til elementer av Design Thinking metodikk.

Arbeidskrav

Følgende obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for at kandidaten kan framstille seg til eksamen:

 • Obligatorisk deltagelse på gjesteforelesninger
 • Tre presentasjoner (i gruppe) som holdes på seminar (knyttet til del 1, 2 og 3)
 • Praktisk gruppeøvelse i Design Thinking metodikk (maks 3 studenter), presentasjon av resultater på seminar

 

Godkjente arbeidskrav er gyldige i eksamenssemesteret og 3 påfølgende semester.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen 4 timer.

Karakterskala er A-F der F er ikke godkjent.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • MOØ202 (1) - Markedsføringsledelse - Reduksjon: 2 studiepoeng
 • MOØ201 (1) - Økonomi og finans for teknologiledelse - Reduksjon: 3 studiepoeng