Studentar som sit og jobbar

Læringsmiljø og læringsstøtte

Studentar som trivst lukkast. Eit inkluderande læringsmiljø er viktig for å fremje helse, trivsel og fagleg utvikling hos deg som student. På denne sida finn du informasjon om ulike rådgivings- og veiledningstenester, samt informasjon om ulike læringsressursar ved HVL.

Snarvegar: Snakke med nokon | Studierettleiing | Læringsressursar 

Treng du nokon å snakke med?

Utfordringar i løpet av studietida er vanleg. Du kan finne nokon å snakke med om alt frå heimlengsel, stress, einsemd og bekymringar. Studieteknikk, studiemestring og motivasjon er nokre av tema du også kan få hjelp til.

Snakk med nokon i Bergen | Snakk med nokon i Førde | Snakk med nokon i Haugesund | Snakk med nokon i Sogndal | Snakk med nokon på Stord

Studierettleiing

Studierettleiarane våre kan hjelpe deg med spørsmål om opptak, studium, utdanningsplanar, eksamen, utveksling og annan rettleiing i løpet av studietida. Du kan óg få hjelp med innpassing av utdanning frå andre utdanningsinstitusjonar, gradsoppnåing og vitnemål. 

Vel ditt fakultet:

Karriererettleiing

Karriererettleiarane våre kan rettleie deg og vere ein samtalepartnar rundt spørsmål knytt til studiet ditt eller vegen vidare.

Karriererettleiing i BergenKarrierettleiing i Førde | Karriererettleiing i Haugesund | Karriererettleiing i Sogndal | Karriererettleiing på Stord 

Studentombodet

Studentombodet er ein uavhengig bistandsperson som kan gje deg som er student råd om kva rettar du har i høve til studiesituasjonen din. Studentombodet har kontor ved campus Bergen, rom M113 i K2.

Informasjon om studentombodet

Læringsmiljøet

Er du på jakt etter læringsressurar ved HVL eller nasjonalt, eller lurar på korleis vi jobbar med det heilhetlege læringsmiljøet ved HVL?

Kva vil du vite meir om?

Lurar du på noko?


bilde av Thomas Mikkelsen

Thomas Mikkelsen

Rådgivar, Stord og Haugesund

bilde av Turid Oddny Mølmesdal

Turid Oddny Mølmesdal

Rådgivar, Sogndal

bilde av Elisabeth Åsgard

Elisabeth Åsgard

Rådgivar, Bergen