Dokumentasjon

Kva er dokumentasjon?

Dokumentasjon er dei papira vi treng for å behandle søknaden din om opptak til eit studium eller eit emne. Dokumentasjon er som regel vitnemålet ditt, men det kan også vere kompetansebevis, karakterutskrifter, attestar eller liknande.

Kva dokumentasjon skal eg legge ved søknaden?

Alle opptakskrav må dokumenterast. Kva opptakskrav som gjeld finn du under kvart enkelt studium på studietilbodssidene våre, eller i emne-/studieplan. Du skal ikkje sende inn dokumentasjon på andre ting enn opptakskrava og eventuelle ting som gir tilleggspoeng i opptaket.

Kva er godkjent dokumentasjon?

Dersom du søker opptak til studium gjennom Samordna opptak, finn du informasjon om dokumentasjon her. 

Utdanning dokumenterer du med vitnemål. For å dokumentere enkeltfag eller emne brukar du kompetansebevis (frå vidaregåande skule) eller karakterutskrift (frå høgare utdanning). Viss du skal laste opp vitnemålet ditt må du hugse å ta med alle sidene, inkludert karaktersida.

Arbeidspraksis dokumenterer du med attest frå arbeidsgivar. I arbeidsattesten skal det stå kor lenge du har jobba (frå dato - til dato) og kor mykje du har jobba (timar per veke, totalt timetal eller stillingsprosent). Attesten må vere signert av arbeidgjevar, og redigerbare filer blir ikkje godkjent (for eksempel Word-fil). For at ekstravakter skal telle med, må timetalet per månad eller år komme fram på attesten.

Sjølvstendig næringsverksemd skal dokumenterast med attest frå Skatteetaten og Foretaksregisteret.

Korleis leverer eg dokumentasjonen?

Ved søknad til studium gjennom Samordna opptak lastar du opp dokumentasjonen i nettsøknaden der. 

Ved søknad direkte til HVL lastar du opp dokumentasjonen i Søknadsweb som pdf- eller jpg-format. Når du kjem inn i Søknadsweb, går du til «Mine dokument» (ei av fire faner heilt oppe eller til venstre) og lastar opp. Meir om dokumentasjon ved søknad i SøknadsWeb.

Sensitiv dokumentasjon skal ikkje lastast opp i verken Samordna opptak eller Søknadsweb. All sensitiv dokumentasjon må du sende per post. Dette er dokumentasjon som inneheld opplysningar om helseforhold, seksuelle forhold, rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning, om ein person har vore mistenkt, sikta, tiltalt eller dømd for ein straffbar handling og/eller medlemskap i fagforening. Legeattestar og PPT-rapportar er typiske døme på sensitiv dokumentasjon.

Eg har elektroniske resultat – kva gjer eg?

Viss du har eit elektronisk vitnemål frå videregående skule kan du sjå dette når du loggar inn i Samordna opptak. Det finst ikkje elektroniske løsningar for kompetansebevis eller vitnemål frå fagskule eller folkehøgskule. Dette må du laste opp. 

Viss du har resultat frå høgare utdanning må du sjølv sjekke kva som er tilgjengeleg. I Samordna opptak finn du det ved å gå til dokumentasjon og sjå under "høgare utdanning". I Søknadsweb kan du sjå resultata under fana "eksterne resultat".

Har du utdanning frå HVL? Resultat frå HVL, eller ein av dei tidlegare høgskulane, vil ikkje vere synleg i Søknadsweb. Du kan sjå resultata ved å logge inn i vitnemålsportalen.

Om du søkjer opptak til studium som krev at du har oppnådd ein grad må dette komme fram i Søknadsweb eller vitnemålsportalen. Det er ikkje nok at berre karakterane dine ligg der. 

Det som ikkje du kan sjå kan heller ikkje vi sjå. Da må du laste opp dokumentasjon. 

Eg har dokument på eit anna språk enn norsk

Dersom du har dokumentasjon på eit anna språk enn skandinavisk eller engelsk, må du få den oversett. Oversettinga må vere gjort av translatør eller tolketeneste. Du må levere kopi av både originalen og oversettinga. Dette må gjerast innan søknadsfristen.

Kontroll av dokumentasjon

Du er sjølv ansvarleg for at den innsendte dokumentasjonen er rett. All dokumentasjon blir kontrollert av saksbehandlarar, og i tvilstilfelle kan du bli bedt om å vise fram originalar. Ved studiestart blir 10 % av eit tilfeldig utval studentar bedt om å vise fram originale vitnemål og attestar. Uriktige eller misvisande opplysningar kan føre til at du mister retten til å fullføre eit studium. Falsk dokumentasjon blir ramma av straffelova § 166 og § 182, og blir alltid politianmeldt.


Opptakskontoret
Telefonen er open 10.00 - 13.00