Regning som grunnleggende ferdighet 1, 1.–7. trinn

Etter- og vidareutdanning Hausten 2020

Studiet rettar seg mot deg som er lærar og underviser på 1.-7. trinn i alle fag. Målet er å styrkje kunnskapen din om korleis du kan arbeide med rekning som grunnleggjande ferdigheit.

Vidareutdanninga er eit nasjonalt tilbod innan Utdanningsdirektoratet (Udir) si satsing Kompetanse for kvalitet - vidareutdanning for lærarar. Du søker vikar- eller stipendordning gjennom Udir. Før du kan søke på studiet, må du avklare med rektoren din om du kan delta.

Rekning som grunnleggjande ferdigheit handlar om å tolke og forstå informasjon om blant anna tal og storleik, tid og mengde i ulike skulefag og i dagleglivet. Spennvidda er stor frå naturfag til musikk, eller samfunnsfag til kroppsøving. Dette er ikkje ei vidareutdanning i matematikk, men skal bidra til elevane si forståing og utvikling i faga, samtidig som dei ulike faga bidrar til å styrkje elevane sine rekneferdigheiter.

Studiet er praksisnært og blir knytta mot skulekvardagen, og grunnleggjande ferdigheiter vi treng i skule og daglegliv.

Studiet er delt i to emne:

  • Emne 1 fokuserer på tema som praktisk og variert undervisning i rekning, talomgrep, dei fire rekneartane og rettleiing.
  • Emne 2 fokuserer på nasjonale prøvar og analyseverktøy som høyrer til, rekning knytt til funksjonar, geometri, måling, statistikk og sannsyn, samt utviklingsarbeid og læring i praksisfellesskap.

Vidare skal studenten utvikle, gjennomføre og evaluere undervisningsopplegg. I studiet er pedagogisk bruk av IKT vektlagt.

Undervisningsmåtar

Dette er eit reint nettstudium. Arbeidsformer er forelesingar, diskusjonar, refleksjon og oppgåveløysning. Du må rekne med stor grad av sjølvstudium og eigenaktivitet.

https://www.hvl.no/nettstudent/ Slik foregår nettsamlingane. Mellom nettmøta blir det gitt obligatoriske arbeidskrav.

Vurdering:

  • Emne 1: Skriftleg heimeeksamen som tel 100 %, karakter A - F.
  • Emne 2: Praktisk/munnleg eksamen som tel 100 %, karakter A - F.

Timeplan

Samlingar 2019/2020

  • Nettmøter torsdagar kl. 13.30 til kl. 15.30 i partalsveker både haust og vår.
  • I oddetallsveker er det individuelt arbeid og arbeid i studentgrupper.