Profesjonsrettet veilederutdanning for praksislærere i barnehage og skole (emne 1 og 2)

Er du praksislærer i barnehagen eller grunnskolen? Gjennom dette studiet utvikler du solid kunnskap og innsikt i denne rollen.

Videreutdanningen forutsetter at du er involvert i veiledning av praksisstudenter. Veilederpraksis vil være sentralt i samarbeid, diskusjoner og obligatoriske oppgaver i studiet. Kunnskapen du tilegner deg, har også overføringsverdi til andre områder enn veiledning av studenter.

Videreutdanningen består av to emner, som hvert er på 15 studiepoeng:

  • Emne 1 har hovedfokus på veiledning av studenter.
  • Emne 2 vektlegger veiledning av nyutdannede.

Deltakere som har gjennomført profesjonsrettet veilederutdanning for praksislærere i barnehage og/eller skole, emne 1 ved HVL, vil etter fullført emne 2 ha mulighet til å søke innpass for 30 studiepoeng i et relevant masterløp. Det er i så tilfelle institusjonen der masteren tilbys som skal avgjøre om en slik innpassing kan godkjennes eller ikke.

Deltakere som bygger emne 2 på tidligere emner ved HVL eller annen veilederutdanning, vil ikke ha mulighet til å søke innpass for 30 studiepoeng i noen master.

Undervisningsmåter

Dette er et nett- og samlingsbasert deltidsstudium, der undervisningen består av nettbaserte læringsaktiviteter, samlinger, veiledningsøvelser og arbeid i grupper. I tillegg kommer nettbasert aktivitet organisert på tvers av barnehager/skoler, individuelt arbeid, nettmøter og selvstudier. 

Der medfølger også arbeidskrav som må være godkjent for at kandidaten kan gå opp til eksamen. Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Emne 1 har tre arbeidskrav som må være godkjent før du kan gå opp til eksamen. Eksamen er en skriftlig semesteroppgave.

Emne 2 har tre arbeidskrav må være godkjent før du kan gå opp til eksamen. Vurdering er en oppgave, individuell skriftlig fagtekst.

Du må selv dekke utgifter til semesteravgift og litteratur, og gjøre individuell avtale med arbeidsgiver ved eventuelt behov for vikar. Arbeidsgivers regelverk for støtte til videreutdanning følges.

Samlinger i emne 1

  • 26. august 2021, kl. 12.15–18.00
  • 23. september 2021, kl. 12.15–18.00
  • 28. oktober 2021, kl. 12.15–18.00

Med forbehold om endringer.