Profesjonsrettet veilederutdanning for praksislærere i barnehage og skole (emne 1 og 2)

Er du praksislærer i barnehagen eller grunnskolen? Gjennom dette studiet utvikler du solid kunnskap og innsikt i denne rollen.

Videreutdanningen forutsetter at du er involvert i veiledning av praksisstudenter. Veilederpraksis vil være sentralt i samarbeid, diskusjoner og obligatoriske oppgaver i studiet. Kunnskapen du tilegner deg på kurset, har også overføringsverdi til andre områder enn veiledning av studenter.

Videreutdanningen består av to emner, som hvert er på 15 studiepoeng:

Deltakere som har gjennomført profesjonsrettet veilederutdanning for praksislærere i barnehage og/eller skole, emne 1 ved HVL, vil etter fullført emne 2 ha mulighet til å søke innpass for 30 studiepoeng i et relevant masterløp. Det er i så tilfelle institusjonen der masteren tilbys som skal avgjøre om en slik innpassing kan godkjennes eller ikke.

Deltakere som bygger emne 2 på tidligere emner ved HVL eller annen veilederutdanning, vil ikke ha mulighet til å søke innpass for 30 studiepoeng i noen master.

Undervisningsmåter

Dette er et nett- og samlingsbasert deltidsstudium, der undervisningen består av nettbaserte læringsaktiviteter, samlinger, veiledningsøvelser og arbeid i grupper. I tillegg kommer nettbasert aktivitet organisert på tvers av barnehager/skoler, individuelt arbeid, nettmøter og selvstudier. 

Der medfølger også ett arbeidskrav per modul; to av disse er skriftlige tekster på ca. 1500 ord. Alle arbeidskrav må være godkjent for at kandidaten kan gå opp til eksamen.

Emne 1 har tre arbeidskrav som må være godkjent før du kan gå opp til eksamen. Eksamen er en skriftlig semesteroppgave, som leveres inn i slutten av januar.

Emne 2 har tre arbeidskrav må være godkjent før du kan gå opp til eksamen. Vurderingen er basert på et individuelt prosjekt basert på arbeidskravene i studiet, og en muntlig gruppeeksamen i månedsskiftet mai/juni, med basis i videopptak/videologg av praksisveiledning.

Du må selv dekke utgifter til semesteravgift og litteratur, og gjøre individuell avtale med arbeidsgiver ved eventuelt behov for vikar. Arbeidsgivers regelverk for støtte til videreutdanning følges.

Samlinger

Høsten 2020, emne 1 FLKI8101:

  • samling 1: 27 august kl. 12.15–18.00
  • samling 2: 1. oktober kl. 12.15–18.00
  • samling 3: 5. november kl. 12.15–18.00

Våren 2021, emne 2 FLKI8102:

  • samling 1: 14. januar kl. 12.15–18.00
  • samling 2: 11. mars kl. 12.15–18.00
  • samling 3: 15. april kl. 12.15–18.00

Med forbehold om endringer grunnet smittevernstiltak.