Helse, funksjon og deltaking

Ph.d. Hausten 2020

Denne forskerutdanningen er for deg som ønsker å bidra til å utvikle fremtidens helsetjenester i møte med nye samfunnsutfordringer.

Studiet skal bidra med ny kunnskap til brukere og pasienter, praksisfeltet og samfunnet.

Gjennom sin faglige profil og emneportefølje viser ph.d.-studiet at tverrvitenskapelige tilnærminger til helse er nødvendig for å bidra med ny kunnskap til å forstå og håndtere dagens og morgendagens helseutfordringer, lokalt og globalt. Studiet er tett koblet sammen med arbeidsliv og samfunn.

Studiet er forankret i helsevitenskap, og tittelen Helse, funksjon og deltakelse viser til et bredt, tverrvitenskapelig forskningsfelt:

  • Helse viser til en fysisk, psykologisk og sosialt forankret ressurs som påvirkes av sykdom, mestring, livsløp og levekår.
  • Funksjon viser til aktivitet og samspillet mellom kroppslige og psykologiske forutsetninger og omgivelsene som hemmer eller fremmer enkeltmennesker og gruppers helsepotensiale.
  • Deltakelse viser til hvordan enkeltmennesker eller grupper kan involvere seg i hverdagsliv, arbeid og fritid og utøve sitt medborgerskap.

Fakultet har forskningsmiljø ved alle fem campusene på HVL. Forskningsmiljøene har praktiske, teoretiske og forskningsmetodiske tilnærminger knyttet til helse- og sykdomsrelaterte fenomener. Helse kan forstås og utforskes på individ-, gruppe- eller samfunnsnivå, med vekt på teoriutvikling, empiri, metode, struktur, og forskningssamarbeid med arbeidsliv og samfunn.

For en detajert beskrivelse les videre i vår studieplan.
Oversikt over emner som gis og datoer finner du her.

Undervisningsmåtar

Studiet er bygd opp av to hoveddeler: Opplæringsdelen på 30 studiepoeng og forskningsdelen på 150 studiepoeng.

Opplæringsdel: Opplæringsdelen består av tre obligatoriske emner på til sammen 15 studiepoeng, og valgfrie emner på til sammen 15 studiepoeng. Opplæringen tilrettelegges som kortere intensive samlinger med forelesninger, studentaktive seminarer og/eller som IKT-baserte arbeidskrav.

Forskingsdel: Arbeidet med avhandlinga utgjør den sentrale delen av studiet. Avhandlingen skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid i henhold til internasjonal standard. Vanligvis er avhandlingen satt sammen av et sammendrag/kappe, samt tre til fire vitenskapelige artikler som er publisert eller innsendt til fagfellebedømte vitenskapelige tidsskrift, fortrinnsvis skrevet på engelsk eller på et skandinavisk språk. Alternativt kan monografi skrives.

Utveksling

Høgskulen har som mål at alle ph.d.-kandidater skal ha et forskningsopphold i utlandet på minst én måned. Du kan ta oppholdet når som helst i løpet av stipendiatperioden din. Du avtaler dette med veileder og det utenlandske universitet du skal forske ved.

Kor kan du reise?