Fakultet for helse- og sosialvitskap (FHS)

Fakultetet har om lag 4 600 studentar på campus Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Leiing: 

Dei fire sentera er mellombels plassert under fakultetet. Senternamna er mellombelse og kan bli endra.

Det engelske namnet på fakultetet er Faculty of Health and Social Sciences.