Tilrettelegging

Har du behov for spesiell tilrettelegging av studiesituasjonen? Vi kan hjelpe deg med ulike typar tilrettelegging for å gi deg ein best mogleg studiekvardag. Ta kontakt med oss for å sjå på moglegheiter for å få tilrettelagt studieplanen og/eller praksisplassen din.

Det kan vere ulike årsakar til behov for tilrettelegging, for eksempel kort- eller langvarig sjukdom/skade, funksjonshemmingar, lese- og skrivevanskar, graviditet/amming, toppidrett med meir.

Vi har som eit overordna mål å tilrettelegge på ein slik måte at flest mogleg kan gjere seg nytte av studietilboda våre. Informer oss om tilretteleggingsbehov så tidleg som mogleg!

Fristar

Fristen for å søke om tilrettelegging av undervisning og eksamen er 1. september og 1. februar, eller evt. med ein gong behovet for tilrettelegging oppstår.

Svaret blir sendt til din digitale postkasse eller i vanleg post. 

Tilgjengelegheit på campus

Bergen

Frå bybanehaldeplassen er det trinnfritt og naturlege ledelinjer til hovudinngangen og til studenthus og idrettsbygg. Det er 15 HC-parkeringsplassar, som er kostnadsfrie om du har kommunalt HC-kort/parkeringsløyve. Tilkomst og parkering i Bergen.

Bygga våre på Kronstad har god tilgjengelegheit for alle med nedsatt funksjonsevne. Det er resepsjon like innanfor hovudinngangen. Hovudkorridoren i første etasje har taktil og visuell ledelinje i golvet med markering av innganger til trapper og heisar. Heisane har talesyntese og blindeskrift. 

Rom i Bergen som har FM-sendar.

Kvilerom og stellerom i Bergen.

Førde

Haugesund

Sogndal

Stord

Det er to parkeringsplassar for personar med funksjonsnedsetting på campus, der ein også kan lade elbil, og to parkeringsplassar ved aulaen.

Kvilerom, stellerom og teleslynge på Stord

Brannvarsling på mobil

Ønskjer du å bli varsla på mobiltelefon dersom du oppheld deg i nærheiten av ein brannalarm? Mobilarm er ei enkel teneste som gjer det mogleg for offentlege bygg å varsle hørselshemma og andre via SMS. Tenesta er gratis og fungerer på alle mobiltelefonar.

Studieveiledning og rådgivning

Som student ved HVL kan du få hjelp og råd innanfor ulike område. Finn ut kven du kan snakke med for å få studie- og karriererettleiing.