Tilrettelegging

Har du behov for spesiell tilrettelegging av studiesituasjonen? Vi kan hjelpe deg med ulike typar tilrettelegging for å gi deg ein best mogleg studiekvardag.

Det kan vere ulike årsakar til behov for tilrettelegging, for eksempel kort- eller langvarig sjukdom/skade, funksjonshemmingar, lese- og skrivevanskar, graviditet/amming, toppidrett med meir.

Vi har som eit overordna mål å tilrettelegge på ein slik måte at flest mogleg kan gjere seg nytte av studietilboda våre. Informer oss om tilretteleggingsbehov så tidleg som mogleg!

Ta kontakt med oss for å sjå på moglegheiter for å få tilrettelagt studieplanen og/eller praksisplassen din:

Studentsamskipnaden på Vestlandet

Studietid er meir enn undervisning og eksamen, den gir også mykje moro og gode opplevingar. Men einsemd og prestasjonsangst kan vere eit stort problem blant studentar. Studentrådgivingstenesta skal vere både rådgivande, rettleiande og forebyggjande. Studentsamskipnaden på Vestlandet har fleire tilbod.